1.      Psychoterapeuta pracuje w systemie psychoterapii integracyjnej i oświadcza, że posiada odpowiednie wykształcenie w prowadzeniu tego rodzaju psychoterapii (dokumenty do wglądu na życzenie Pacjenta). Dodatkowo jest dyplomowanym psychologiem o specjalizacji terapia rodzin i małżeństw a także specjalistą terapii uzależnień/współuzależnień nr 2067. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej – Jolanty Siechowicz.
2.      Sesje psychoterapii poprzedzają konsultacje diagnostyczno-konsultacyjne (od 3 do 6 spotkań), w wyniku których określa się problemy Pacjenta, cel pracy, intensywność i prawdopodobny czas trwania psychoterapii oraz obowiązujące zasady współpracy.
3.      Strony Kontraktu psychoterapeutycznego uzgodniły, że
               a) sesje będą odbywać się 1 raz w tygodniu – zawsze o tej samej porze.
               b) czas trwania jednej sesji wynosi: 50 min.
4.      Kontrakt psychoterapeutyczny zawarty zostaje na czas określony ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.      Sesje będą odbywać się co do zasady stacjonarnie – przy ulicy Przy Agorze 17/8 (przy metrze Młociny/Wawrzyszew) w Warszawie. Proszę samodzielnie otwierać drzwi kodem 8kluczyk5035. Drzwi gabinetu są otwarte proszę wchodzić i rozgościć się w poczekalni. W razie potrzeby sesje mogą odbywać się tymczasowo online.
6.      Koszt jednej sesji psychoterapeutycznej wynosi: 200 zł, płatne przelewem na konto. Po podpisaniu kontraktu obowiązują płatności miesięczne z góry do 10 dnia danego miesiąca. (mbank: 84 1140 2004 0000 3102 7927 4218, Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec, Conrada 3e/11, 01-922 Warszawa. NIP:7393742801)
7.      Jeśli na sesję zostaną zaproszone dodatkowe osoby (bliskie Pacjentowi i ważne z punktu widzenia celów psychoterapii)  koszt sesji wynosi 300zł (60 min).
8.      Każdą sesję można odwołać bez ponoszenia kosztów jeśli zostało to zgłoszone minimum na 48 h przed spotkaniem (telefonicznie lub drogą mailową – julia.kawalec@wp.pl). Jeśli Pacjent odwołał się później niż na 48h przed spotkaniem, ponosi całkowity koszt sesji.
9.      W trakcie roku psychoterapii Pacjent może odwołać sesje 4 razy. Każde kolejne odwołanie jest pełnopłatne.
10.   W przypadku spóźnienia się Pacjenta na sesję, czas trwania sesji zostanie skrócony o czas spóźnienia. Sesja nie jest wydłużana.
11.   Pacjent ma prawo w każdej chwili zrezygnować z psychoterapii. Jednak zobowiązuje się, że tę decyzję skonsultuje z Psychoterapeutą i od rozmowy o zakończeniu procesu pojawi się na jeszcze 4 wizytach domykających i podsumowujących psychoterapię.
12.   Jeśli Pacjent nie odwoła sesji dwa razy pod rząd, nie pojawi się i nie odezwie w tym czasie, Psychoterapeuta uznaje to za zakończenie współpracy. Psychoterapeuta wówczas nie gwarantuje zachowania tej samej godziny sesji, po ewentualnym powrocie Pacjenta.
13.   Psychoterapeuta ma prawo do rezygnacji z dalszej psychoterapii z ważnych powodów. Jednak wcześniej informuje o tym Pacjenta, tłumaczy powody i poleca innego specjalistę, który według jego najlepszej wiedzy lepiej wspomoże jego proces leczenia.
14.   Pacjent nie uczestniczy równolegle w innej psychoterapii indywidualnej, a o podjęciu decyzji o innych formach wsparcia psychologicznego rozmawia z Psychoterapeutą prowadzącym.
15.   Zarówno Psychoterapeuta jak i Pacjent zobowiązują się do poinformowania siebie nawzajem o przerwie w psychoterapii trwającej dłużej niż tydzień na 2 tygodnie przed planowaną przerwą.
16.   Kontakt Psychoterapeuty i Pacjenta odbywa się bezpośrednio – telefonicznie          (570 617 823) lub mailowo.
17.   Psychoterapeuta i Pacjent co do zasady nie kontaktują się pomiędzy sesjami. Wyjątkiem są sytuacje: organizacyjne dotyczące zmiany miejsca lub czasu spotkania bądź sytuacje kryzysowe – wówczas możliwe jest umówienie dodatkowej sesji, jeśli tylko Psychoterapeuta ma w danym czasie taką możliwość.
18.   Pacjent nie uczestniczy w dodatkowych działaniach Psychoterapeuty takich jak grupa na facebooku „Odzyskać siebie”, grupy rozwojowe online itp., aby zachować granice psychoterapii i zminimalizować wszelki kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych.
19.   W przypadkach kryzysowych zagrażających życiu Pacjenta, wyraża on zgodę na kontakt Psychoterapeuty z jego rodziną lub odpowiednimi służbami.
20.   Psychoterapeuta zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie psychoterapii. Wyjątkiem od zachowania tajemnicy są sytuacje, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie Pacjenta lub/i innych osób.
21.   Pacjent wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy w przypadku potrzeby skorzystania przez psychoterapeutę z konsultacji z lekarzem specjalistą np. psychiatrą, innym psychoterapeutą, superwizorem w kwestii stanu zdrowia Pacjenta oraz wyraża zgodę na dostarczenie psychoterapeucie stosownych dokumentów (opinii, wyników badań, konsultacji).
22.   O ile zajdzie taka konieczność Psychoterapeuta skieruje Pacjenta na konsultację z lekarzem psychiatrą, neurologiem, doradcą zawodowym lub innym specjalistą, gdy zauważy że problemy Pacjenta wykraczają poza zakres kompetencji Psychoterapeuty.
23.   Psychoterapeuta czasem będzie zapraszał Pacjenta do pracy między sesjami dając zadania do wykonania, lektury do czytania, filmiki do obejrzenia – w celu zwiększenia efektywności i intensywności procesu terapeutycznego.
24.   Pacjent został poinformowany o możliwości wystąpienia w trakcie psychoterapii pogorszenia stanu psychofizycznego np. pogorszenia się nastroju, pojawienia się smutku, zniechęcenia, apatii.
25.   Jeśli Pacjent przyjdzie na psychoterapię pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, sesja będzie przerwana i zakończona. Pacjent zobowiązuje się do pełnej opłaty za takie spotkanie.
26.   W trakcie sesji psychoterapeutycznej Pacjent nie spożywa pokarmów, nie żuje gumy, nie pije kawy (takie działania m.in. wytłumiają emocje).
27.   Pacjent zobowiązuje się do aktywnego i zaangażowanego udziału w psychoterapii.
28.   Psychoterapeuta zobowiązuje się do rzetelnej pracy w trakcie psychoterapii, prowadzenia procesu z należytą starannością i wykorzystaniem aktualnej wiedzy, przestrzegania podstawowych praw Pacjenta wymienionych w ustawie z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.) oraz Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (do wglądu: http://www.ptp.org.pl/).
Psychoterapeuta należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i podlega jego zasadom.
29.   Zmiany kontraktu wymagają omówienia Psychoterapeuty i Pacjenta oraz mogą zostać wprowadzone za zgodą obu stron.

Zasady dotyczące przygotowania oraz przebiegu sesji online, skierowane do Pacjentów:

 
1.     Proszę o zapewnienie sobie komfortowych, intymnych warunków, tj. przestrzeni, w której będzie się przebywać w samotności, w której nie będzie obaw, że któryś z domowników usłyszy rozmowę (również dzieci); jeśli jest taka możliwość, zachęcam do użycia słuchawek.
2.     Ze swojej strony zobowiązuję się do zapewnienia warunków intymności i poufności, tak samo jak podczas sesji standardowych.
3.     Proszę by w trakcie sesji nie zajmować się żadnymi innymi czynnościami, zamknąć inne przeglądarki, komunikatory, nie spożywać posiłków. Celem jest to, by sesja maksymalnie przypominała standardowe  w gabinecie.
4.     Sesja online, tak samo jak tradycyjna, trwa 50 minut.
5.     Kontakt inicjuję ja – o wyznaczonej porze. Podobnie jeśli połączenie zostanie zerwane, ja będę pierwsza próbować się połączyć.
6.     Nie wyrażam zgody na utrwalanie przebiegu sesji (nagrywanie obrazu i/lub dźwięku, fotografowanie) i ze swojej strony również zobowiązuję się, że nie będę w żaden sposób utrwalała naszych rozmów; jest to ważne zarówno ze względu na zasady poufności danych, prawne aspekty dotyczące utrwalania i rozpowszechniania wizerunku osób, jak i ze względu na poczucie bezpieczeństwa i swobodę wnoszonych treści.
7.     Sesje online prowadzę przez komunikator internetowy Skype (do pobrania bezpłatnie ze strony: https://www.skype.com/pl/); zgodnie z informacją zawartą na oficjalnej stronie autora: „Wszystkie połączenia głosowe i wideo, operacje transferu plików oraz wiadomości przesyłane między użytkownikami Skype’a są szyfrowane. Zapewnia to ochronę przed potencjalnym podsłuchem ze strony niebezpiecznych użytkowników.” (źródło: https://support.skype.com/pl/faq/FA31/czy-w-skypie-jeststosowane-szyfrowanie).
8.     Nie pracuję za pośrednictwem WhatsApp’a, Messenger’a oraz innych komunikatorów komórkowych. Obie strony pracują na laptopach, nie smartfonach.