1. Psychoterapeuta pracuje w systemie psychoterapii integracyjnej i oświadcza, że posiada odpowiednie wykształcenie w prowadzeniu tego rodzaju psychoterapii (dokumenty do wglądu na życzenie Klienta). Dodatkowo jest dyplomowanym psychologiem o specjalizacji Terapia Rodzin Małżeństw, a także terapeutą uzależnień/współuzależnień w procesie certyfikacji.
2. Sesje psychoterapii poprzedzają konsultacje diagnostyczno-psychologiczne (1-3 spotkania), w wyniku których określa się problemy Klienta, cel pracy, intensywność i prawdopodobny czas trwania psychoterapii oraz obowiązujące zasady współpracy.
3. Strony Kontraktu psychoterapeutycznego uzgodniły, że:
a) sesje będą odbywać się 1 raz w tygodniu – zawsze o tej samej porze.
b) czas trwania jednej sesji wynosi: 50min.
4. Kontrakt psychoterapeutyczny zawarty zostaje na czas nieokreślony/określony
5. Koszt jednej sesji psychoterapeutycznej wynosi: 150 zł, płatne przelewem na konto (84 1140 2004 0000 3102 7927 4218 Mbank) lub na miejscu w gabinecie.
6. Jeśli na sesję zostaną zaproszone dodatkowe osoby (bliskie Klientowi i ważne z punktu widzenia celów psychoterapii) koszt sesji wynosi 200zł (60 min), 300zł (90min).
7. Każdą sesję można odwołać bez ponoszenia kosztów, jeśli zostało to zgłoszone minimum na dobę przed spotkaniem (telefonicznie lub drogą mailową – julia.kawalec@wp.pl). Jeśli Klient odwołał się później niż na dobę przed spotkaniem, ponosi całkowity koszt sesji.
8. W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję, czas trwania sesji zostanie skrócony o czas spóźnienia. Sesja nie jest wydłużana.
9. Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z psychoterapii. Jednak zobowiązuje się, że tę decyzję skonsultuje z Psychoterapeutą i przyjdzie przynajmniej na jedno spotkanie podsumowujące dotychczasową pracę.
10. Psychoterapeuta ma prawo do rezygnacji z dalszej psychoterapii z ważnych powodów. Jednak wcześniej informuje o tym Klienta i poleca innego specjalistę, który według jego najlepszej wiedzy lepiej wspomoże jego proces leczenia.
10. Zarówno Psychoterapeuta jak i Klient zobowiązują się do poinformowania siebie nawzajem o przerwie w psychoterapii trwającej dłużej niż tydzień, na 2 tygodnie przed planowaną przerwą.
11. Kontakt Psychoterapeuty i Klienta odbywa się bezpośrednio – telefonicznie (530684131) lub mailowo.
12. W przypadkach kryzysowych zagrażających życiu Klienta, wyraża on zgodę na kontakt Psychoterapeuty z jego rodziną lub odpowiednimi służbami.
13. Psychoterapeuta zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie psychoterapii. Wyjątkiem od zachowania tajemnicy są sytuacje, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie Klienta lub innych osób.
14. Klient wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy w przypadku potrzeby skorzystania przez psychoterapeutę z konsultacji z lekarzem specjalistą np. psychiatrą, innym psychoterapeutą, superwizorem w kwestii stanu zdrowia Klienta oraz wyraża zgodę na dostarczenie psychoterapeucie stosownych dokumentów (opinii, wyników badań, konsultacji).
15. Psychoterapeuta czasem będzie zapraszał Klienta do pracy między sesjami dając zadania do wykonania, lektury do czytania – w celu zwiększenia efektywności i intensywności procesu psychoterapeutycznego.
16. Klient został poinformowany o możliwości wystąpienia w trakcie psychoterapii pogorszenia stanu psychofizycznego np. pogorszenia się nastroju, pojawienia się smutku, zniechęcenia, apatii.
17. Jeśli Klient przyjdzie na psychoterapię pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, sesja będzie przerwana. Pacjent zobowiązuje się do pełnej opłaty za takie spotkanie.
18. Klient zobowiązuje się do aktywnego i zaangażowanego udziału w psychoterapii.
19. Psychoterapeuta zobowiązuje się do rzetelnej pracy w trakcie psychoterapii, prowadzenia procesu z należytą starannością i wykorzystaniem aktualnej wiedzy, przestrzegania podstawowych praw Pacjenta wymienionych w ustawie z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.) oraz Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (do wglądu pod adresem: http://www.ptp.org.pl/). Psychoterapeuta należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i podlega jego zasadom.
20. Psychoterapeuta prowadzi własną działalność gospodarczą: Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec, NIP 7393742801.
21. Zmiany kontraktu wymagają omówienia Psychoterapeuty i Klienta oraz mogą zostać wprowadzone za zgodą obu stron.