§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.gabinet-terapii.pl,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.gabinet-terapii.pl (zwany dalej: Sklep internetowy Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec), jest prowadzony przez Julię Kawalec wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [siedziba sądu] pod nr [nr wpisu], NIP: [NIP], REGON: [REGON]. (zwaną dalej „[NAZWA]”).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: Conrada 3e/11, 01-922 Warszawa

2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: 530684131

3) adres poczty elektronicznej: julia.kawalec@wp.pl

1.4. Regulamin sklepu internetowego Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej gabinet-terapii.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec, Conrada 3e/11, 01-922 Warszawa, NIP: 7393742801

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.gabinet-terapii przez Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec]

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec  kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

– przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

 – za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.3. Sklep internetowy [nazwa sklepu] umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak: Przelewy24

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 6 Odstąpienie od umowy przez konsumenta

6.1 Jeśli w toku zakupu produktu Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
6.2 W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
6.3 Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
6.4 Odstąpienie od umowy następuje przez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji za pomocą oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
6.5 W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy zupełnie wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.
6.6 W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, które zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

7.1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.
7.2 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
7.3 W przypadku, kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
7.4 W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę (i stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu). Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak i pocztą elektroniczną.
7.5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
7.6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.
7.7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
7.8. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7.9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

§ 8 Ochrona danych osobowych

8.1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Platformy umowami sprzedaży.
8.2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedającego.
8.3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Żeby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
8.4. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez Strony konfliktu.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
3. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 9 Dane osobowe

9.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

9.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec dostępnego na stronie www.gabinet-terapii.pl  

§ 10 Postanowienia końcowe

 10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

10.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

10.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

10.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.gabinet-terapii.pl

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

10.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.05.2022.

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY [formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy] Adresat: [ Gabinet Psychoterapii Julia Kawalec, Conrada 3e/11, 01-922 Warszawa ]

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)      

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)      

Adres konsumenta (-ów)      

Podpis konsumenta (-ów)      

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data       (*) niepotrzebne skreślić